Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta i/lub po jego śmierci,zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.
Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski na podstawie art. 20 pkt2 ustawy z 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Wysokość opłaty kserokopii dokumentacji medycznej wynosi 0,50 zł brutto za jedną stronę.